SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 
 
โรงเรียนวัดจักรสีห์ โรงเรียนวัดถอนสมอ โรงเรียนวัดเตย
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโสภา โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
โรงเรียนวัดศรีสาคร โรงเรียนวัดแหลมคาง โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี โรงเรียนบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) โรงเรียนวัดเสือข้าม
โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
โรงเรียนวัดตะโกรวม โรงเรียนวัดคีม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม โรงเรียนวัดเก้าชั่ง  

 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี - อ่างทอง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทร.036511417 แฟกซ์ 036511989